Kannada Exam

Breaking

Tuesday, December 1, 2020

INDIAN HISTORY QUESTIONS AND ANSWERS PART 1 BY KANNADA EXAM

December 01, 2020
1.ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಯಾರು? [ಎ] ಲಾರ್ಡ್ ಮಾಯೊ [ಬಿ] ಲಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ [ಸಿ] ಲಾರ್ಡ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ [ಡಿ] ಲಾರ್ಡ್ ನಾರ್ತ್ಬ್ರೂಕ್...

Saturday, November 28, 2020

NOVEMBER 28 CURRENT AFFAIRS BY KANNADA EXAM

November 28, 2020
 1) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎ) ನವೆಂಬರ್ 22 ಬಿ) ನವೆಂಬರ್ 23 ಸಿ) ನವೆಂಬರ್ 26 ಡಿ) ನವೆಂಬರ್ 27 ಇ)...

Sunday, November 22, 2020

Saturday, November 14, 2020

Monday, November 9, 2020

NOVEMBER 09 CURRENT AFFAIRS BY KANNADA EXAM

November 09, 2020
HI EVERYONE WELCOME OUR SITE  KANNADAEXAM.IN ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ವಿವರಣೆ ಪಡೆಯಲು ಪತ್ರಿದಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 8 ಕ್ಕೆ ಭೇ...